ЖаңалықларТил – руўхый дүньямыздың тийкары

Өткен жылы 11-март күни Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетинде болып өткен видеоселектор мәжилисинде Өзбекстан Республикасы «Мәмлекетлик тил ҳаққында»ғы, «Географиялық объектлердиң атамалары ҳаққында»ғы ҳәм «Реклама ҳаққында»ғы нызамлардың, Министрлер Кабинетиниң 2020-жыл 20-январьдағы 34-санлы қарарының орынланыўы бойынша мәселелер қаралған еди. Қала ҳәм район ҳәкимлериниң руўхый-ағартыў жумысларының нәтийжелилигин арттырыў, мәмлекетлик тил ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерине әмел етилиўин тәмийинлеў мәселелери бойынша мәсләҳәтшилерине мәмлектлик тил  мәселесиндеги  әҳмийетли мәселелер, онда ислениўи тийис анық ўазыйпалар қойылды. Бул бойынша сол күнги 01-30/1-3425-санлы мәжилис баянламасында аймақлардағы сыртқы жазыўлар (маңлайша жазыўлар), дағаза, хабарландырыў, рекламалық ҳәм басқа да текст жазыўлар мәмлекетлик тил ҳәм реклама ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерине қатаң муўапық болыўын тәмийинлеў тапсырмасы көрсетип берилди. Усы талаплар тийкарында бүгинги күнде орынларда жумысларымыздың нәтийжелилигине ерисиў бағдарында әмелий ис-илажлар алып барылмақта.

Хош, мәсләҳәтши лаўазымы енгизилип, өткен бир жылдан асламырақ ўақыт ишинде нелерге еристик ҳәм алдағы ўақытлары мәмлекетлик тилге болған итибарды және де күшейтиўде, тийисли тараў ўәкиллери менен бирге тығыз жумыс алып барыўда зыялылар, профессор-оқытыўшылар, көркем өнер тараўлары ўәкиллери де өзлериниң пикир-усынысларын ҳәм мүнәсибетлерин билдириўи зәрүр болып қалмақта. Ең дәслеп, мәмлекетлик тил мәселесине барлық мәкеме-кәрхана ҳәм шөлкемлердиң басшы лаўазымдағы хызметкерлери айрықша дыққат аўдарыўы лазым екенлиги айқын болып қалды.  Тил мәселесиндеги жәмийетимиз ушын мәмлекетлик сиясат дәрежесиндеги әҳмийетли мәселеге ҳеш биримиздиң бийпарық қараўымызға ҳақымыз жоқ.  Әлбетте, исленген жумысларға қарағанда, ислениўи тийис жумыслар көлеми еле анағурлым бар екенлиги сезилмекте. Себеби, ҳәзирги ўақытта мәмлекетлик тил мәселесинде, әсиресе, қарақалпақ тилинде жол қойылып атырған қәте-кемшиликлер, ушырасып атырған машқалалар бүгин ямаса кеше пайда болған мәселелер емес, бул бурынғы аўқамның тәсири себебинен усындай олқылықлар жыйналып, топланып қалғанлығы да бар гап.

Сонлықтан да бул бағдарда жоқары оқыў орнларының профессор-оқытыўшылары, илимий мәкемелер, тилши қәнигелер тәрепинен қарақалпақ тилиниң раўажланыўы ушын сапалы сабақлықлар, қолланбалар, түсиндирме сөзликлер ҳәм басқа да әҳмийетли мазмундағы мийнетлерин жаратып, кең жәмийетшиликтиң руўхый дүньясын байытыўда өзлериниң салмақлы үлесин қосады деп исеним билдиремиз.

Б.Абдреймов,

Нөкис қаласы ҳәкиминиң мәсләҳәтшиси.