ЖаңалықларМүрәжатқа жуўап

Нөкис қаласы ҳәкимлигиниң тийисли қәнигелери қала аймағындағы «Шайырлар аўылы» МПЖ, Бердақ көшеси турғынларының мүрәжатын тийисли тәртипте үйренип шығып, төмендегилерди мәлим етеди:

Нөкис қаласы аймағында бүгинги күнде 205 км ишки жолларды оңлаў жумысларын алып барыўға мүтәжлик бар болып, көшелерге ири оңлаў ҳәм аралық оңлаў жумыслары басқышпа-басқыш алып барылыўы нәзерде тутылған. Ҳәр жылы республика ҳәм жергиликли бюджетинде ажыратылған қаржылар муғдарынан келип шығып, көшелерди асфальтлаў, ЩПС төсеў жумысларына тийисли сметалық жойбарлаў ҳүжжетлери  тийкарында әмелге асырылады.

Усы Бердақ көшесине оңлаў жумысларын алып барыў жергиликли бюджеттиң қосымша дәраматлары есабынан ислетиўге 2021-жылдың III шерегине усыныс берилетуғынлығын мәлимлеймиз.