Жаңалықлар«Мен ҳақыйқый Ўатан қорғаўшысы боламан!»

Бүгин 29-март күни Арқа-Батыс әскерий округының дала полигонында Нөкис қалалық халық билимлендириў бөлимине қараслы мектеплердиң 300ден аслам 11-класс оқыўшыларының қатнасында ана-Ўатанымызға садық перзентлер болып жетилисиўи ҳәм миллий армиямыздың заманагөй әскерий техникалары менен таныстырыў, оларды Ўатансүйиўшилик руўхында тәрбиялаў мақсетинде дала шынығыўлары өткерилди.

       Бул дала шынығыўларын өткериўдеги мақсет мектеплерде жасларды шақырыққа шекемги таярлаў пәнинен алған теориялық билимлерин әмелиятта өтеўден ибарат болып есапланады.

       Дала полигоны шынығыўында Арқа-Батыс әскерий округы сәркардасы полковник Ф.Шерматов, Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў министри орынбасары Ш.Таджимуратов ҳәм басқалар шығып сөйлеп, жасларды әскерий шақырыққа таялаўда Өзбекестан Республикасы Президенти – Қураллы Күшлер Бас сәркардасы Ш.М.Мирзиёевтың басшылығында мәмлекетимиз Қураллы Күшлериниң мәрт жаўынгер азаматлары етип тәрбиялаў жолында кең имканиятлар жаратылып, айрықша итибар қаратылып атырғанлығын атап өтти.

      Оқыўшылар дала полигонындағы әскерий техникалар менен танысып, әскерий хызметкерлер оларға қурал жарақлардан пайдаланыў усылларын үйретип, әскерий тәртип-интизамға қатаң бойсынған ҳалда хызметти өтеўдиң шәртлилиги ҳаққында түсиниклер берди.

      Шынығыўлар барысында оқыўшылар қурал жарақтан нышанға атыў, граната ылақтырыў, психологиялық сынақтан өтиў сыяқлы бир неше шынығыўлардан өзлерин сыннан өткерди.

     Дала шынығыўларының жуўмағында оқыўшылардың усы сынақлардан қалай өткенлиги бойынша баҳа берилди ҳәм оқыўшылардың әскерий хызметке болған қызығыўшылығы және де артып, қәлбинде .«Мен ҳақыйқый Ўатан қорғаўшысы боламан!» деген мақтаныш туйғылары менен сезимлери беккемленди.