ЖаналыкларОЛИЙ МАЖЛИС ЖАНЫНДАҒЫ ЖӘМИЙЕТЛИК ФОНДЫ ТАҢЛАЎ ЖӘРИЯЛАЙДЫ

ОЛИЙ МАЖЛИС ЖАНЫНДАҒЫ ЖӘМИЙЕТЛИК ФОНДЫ

«Инсан мәплери барлық нәрседен үстин» – нызам үстинлигин ҳәм жәмийетлик қадағалаўды тәмийинлеўде демократиялық институтлардың белсендилигин қоллап-қуўатлаў атамасында Мәмлекетлик грантлар ажыратыў ушын 4-таңлаўды

ЖӘРИЯЛАЙДЫ

Таңлаўға мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлер, ғалаба хабар қураллары ҳәм пуқаралық жәмийетиниң басқа да институтларының төмендеги мақсетлерди нәзерде тутқан социаллық әҳмийетке ийе жойбарлары қабыл етиледи:

1. Инсан ҳуқықлары ҳәм еркинликлерине әмел етиў жағдайын үйрениў, таллаў ҳәм улыўмаластырыў, инсан ҳуқықларын қорғаў тараўында мәмлекетлик уйымлар менен социаллық шерикликти жолға қойыў.

2. Конституция ҳәм нызам үстинлигин тәмийинлеў, оларды пуқта билиў, орынланыўын дурыс шөлкемлестириў ҳәм жәмийет ағзаларының қатаң әмел етиўин тәмийинлеўге жәрдемлесиў.

3. «Әдиллик – нызам үстинлигинде» принципин жәмийетлик турмысқа кеңнен енгизиўге жәрдемлесиў, жәмийетте инсан ҳуқықлары ҳәм еркинликлерин ҳүрмет етиў мәдениятын қәлиплестириў арқалы мәмлекеттиң халықаралық абырайын буннан былай да арттырыў.

4. Халық пенен ашықтан-ашық сөйлесиўди жолға қойыўдың жаңа нәтийжели механизмлерин ҳәм усылларын енгизиў, нызам бузылыўының унамсыз ақыбетлерине қарсы гүресиў, нызам үстинлигин тәмийинлеўде күшли жәмийетлик қадағалаўды қәлиплестириў.

5. Қала ҳәм аўылларымыздың келбетин өзгертиў, қурылыс ҳәм абаданшылыққа байланыслы қарарларды жергиликли дәрежеде додалаўды ҳәм жәмийетлик экспертизадан өткериўди жолға қойыў.

6. Ҳуқық қорғаў ҳәм қадағалаў уйымлары, қаржы, банк, билимлендириў, денсаўлықты сақлаў, коммунал хожалығы, энергетика ҳәм транспорт тараўларындағы жәмийетлик кеңеслердиң жумысын күшейтиў.

7. Ашық-айдынлық ҳәм жәриялылық принциплерин күшейтиў, сөз еркинлиги, мәлимлеме алыў ҳәм тарқатыўға байланыслы конституциялық норманың орынланыўын әмелде толық тәмийинлеў.

8. «Ҳуқықты аңлаў жуўапкершилик сезимин раўажландырады» деген ҳикмет тийкарында жәмийетте пуқараларымыздың ҳуқықый билимин, санасы ҳәм мәдениятын, ҳуқықый саўатлылығын, жуўапкершилиги ҳәм миннетлемесине жәмийетшиликтиң тәсирин арттырыў.

9. Жәмийетте инсан ҳуқықлары менен еркинликлерин ҳүрмет етиў мәдениятын қәлиплестириўде социаллық шерикликти күшейтиў.

10. Жас өспиримлер ҳәм жаслар арасындағы ҳуқықбузарлықлардың жүз бериўиниң себеп ҳәм шараятларын өз ўақтында сапластырыўға жәрдемлесиў.

11. Мәмлекетлик уйымлардың ғалаба хабар қураллары, Интернет, социаллық тармақлар, блогерлер менен жақын социаллық бирге ислесиўин жолға қойыў.

12. ҒХҚларда, интернет тармақларында әдиллик салтанаты, нызамлы ҳуқықларының тиклениўи ҳаққында қызықлы көрсетиўлер, сериаллар, көркем фильмлер, театр шығармаларын жаратыў.

13. ҒХҚларда, социаллық тармақларда инсан ҳуқықлары менен еркинликлерине әмел етиўин тәмийинлеў, ҳәр бир шахстың қәдирин ҳүрметлеў ҳаққындағы бүгинги күн қаҳарманларының образларын жаратыў.

МӘМЛЕКЕТЛИК ГРАНТ АЖЫРАТЫЎ УШЫН ТӨМЕНДЕГИ ҲҮЖЖЕТЛЕР УСЫНЫЛАДЫ:

1. Шөлкемниң басшысы тәрепинен қол қойылған ҳәм мөр менен тастыйықланған жоллама хаты.

2.  www.fundngo.uz веб-сайтында жайластырылған формада толтырылған мәмлекетлик грант жойбары ушын арза.

3. Ақырғы өзгерислер ҳәм қосымшалар менен мәмлекетлик дизимнен өткен МКШлар ҳәм пуқаралық жәмийетиниң басқа да институтларының Уставы (Режеси)ның нусқасы.

4. Шөлкемниң мәмлекетлик дизимнен өткени ҳаққындағы гүўалықтың нусқасы.

5. Егер жойбарды әмелге асырыў лицензияланатуғын жумысты талап етсе, онда лицензияның нусқасы.

6. Мәпдар мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик шөлкемлердиң усыныс ҳәм қоллап-қуўатлаў хатлары.

Бир жойбар ушын ажыратылатуғын гранттың муғдары – 40 миллион сумға шекем.

Ҳүжжетлер 2020-жыл 22-июньнен 25-июльге шекем қабыл етиледи.

Ҳүжжетлер Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси жанындағы МКШларды ҳәм пуқаралық жәмийетиниң басқа да институтларын қоллап-қуўатлаў жәмийетлик фондының атына «Өзбекстан почтасы» арқалы жиберилетуғын мөрленген конвертлерде (А4 форматта) төмендеги мәнзил бойынша қабыл етиледи: 100035, Ташкент қаласы, Бунёдкор көшеси, 1-жай.

Ҳүжжетлерди усыныў шәртлери ҳәм үлгилери менен Олий Мажлис жанындағы жәмийетлик фондтың www.fundngo.uz рәсмий веб-сайтында танысыў мүмкин.

Мағлыўмат ушын телефонлар: (0-371) 239-26-76, 239-26-86.