ЖаналыкларХАЛЫҚТЫ ДИЗИМГЕ АЛЫЎДЫҢ НЫЗАМЛЫ ТИЙКАРЛАРЫ

ХАЛЫҚТЫ ДИЗИМГЕ АЛЫЎДЫҢ НЫЗАМЛЫ ТИЙКАРЛАРЫ

Мәмлекетимизде халық санын анық есаплап шығыў, олардың жынысы, жасы, шаңарақлық жағдайы, мағлыўматы, турмыс дәрежеси, жасаў шараяты, бәнтлиги, миллети, пуқаралығы ҳәм басқа да демографиялық, социаллық-экономикалық көрсеткишлери бойынша бирден-бир мағлыўматлар базасын жаратыў мақсетинде 2019-жыл 5-февральда Өзбекстан Республикасы Президенти тәрепинен «Өзбекстан Республикасында 2022-жылда халықты дизимге алыўды өткериў концепциясын тастыйықлаў ҳаққында»ғы пәрман қабыл етилген еди.

Усы ҳүжжет пенен тастыйықланған концепцияға тийкарланып  Өзбекстанда 2022-жылда халықты дизимге алыў жумысларын алып барыў нәзерде тутылған.

Концепцияға муўапық, ҳәр бир жуўапкер шөлкемлерге тийисли ўазыйпалар белгилеп берилген ҳәм халықты дизимге алыўды өткериў бойынша ўәкилликли орган Өзбекстан Республикасы Мәмлекетлик статистика комитети болып табылады.

Пәрманда белгиленген ўазыйпалар орынланыўын тәмийинлеў бойынша алып барылған жумыслар натийжесинде Өзбекстан Республикасының “Халықты дизимге алыў ҳаққында”ғы Нызам жойбары ислеп шығылды. Нызамға Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси төменги палатасы ҳәмде Сенаты мақуллағаннан соң, Өзбекстан Республикасы Президенти тәрепинен 2020-жыл 16-мартта тастыйықланды.

Нызам 5 бап, 31 статьядан ибарат болып, онда халықты дизимге алыўды өткериў бойынша тийкарғы түсиниклер, мақсети, ўазыйпалары, принциплери, дизимге алыўды өткериўге көмеклесиўши комиссиялар, мәмлекетлик ўәкилликли орган, мәмлекетлик басқарыў органларының ўазыйпалары, министрликлердиң, мәмлекетлик комитетлердиң ҳам шөлкемлердиң халықты дизимге алыўда қатнасыўы белгилеп берилген.

Сондай-ақ, халықты дизимге алыўда туўрыдан-туўры қатнасатуғын шахслар, респондентлар ҳәм де дизимге алыўшы қәнигелердиң ҳуқық ҳәм мәжбүриятлары көрсетилген. 

Және де Нызам менен халықты дизимге алыўды өткериў бағдарламасы,   мағлыўматларды топлаў, қайта ислеў ҳәм жуўмақлаўшы нәтийжелерди жәриялаў тәртиплери,  халықты дизимге алыўды өткериўге таярлық көриў ҳәм өткериў бойынша илажларды қаржыландырыў дереклери белгилеп берилген.  

Усы Нызамға тийкар өткерилетуғын халықты дизимге алыў процеси республикамыздың барлық қала ҳә районларының мәҳеллеси, көшеси,  ең шеттеги ҳәм алыстағы аўылларға шекем тийисли болған барлық мағлыўматты өзинде жәмлеген бирден-бир мағлыўмат базасын жаратыў имканиятын береди. Өз гезегинде бул топланған мағлыўматлар келешекте аймақларды социаллық-экономикалық раўажландырыў бағдарламаларын ислеп шығыўда беккем тийкар болып хызмет етеди.

Нөкис қалалық статистика бөлими.